Searchlights

อุปกรณ์ส่องสว่างประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความสว่าง และแรงเทียนสูง มีให้เลือกใช้งานแบบแสงกว้าง (Wide Beam) และแสงพุ่ง (Throw Beam) สำหรับงานค้นหา กู้ภัย (Search & Rescue)

เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย การสำรวจเดินทาง หรือการใช้งานนอกสถานที่