Searchlights

อุปกรณ์ส่องสว่างประสิทธิภาพสูง ให้แสงกว้าง (Wide Beam) หรือแสงพุ่ง (Throw Beam) รองรับการใช้งานทั้งใน และนอกสถานที่ ใช้สำรวจเส้นทาง บริเวณสถานที่จากระยะไกล