DROPSHIPPING

สินค้าจัดส่งจากต่างประเทศ 

ทางเพจรวบรวมสินค้าจากต่างประเทศราคาประหยัด สำหรับผู้ที่สนใจ ทางเพจทำหน้าที่จัดหา และสั่งสินค้าให้  ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และขำระเงินค่าสินค้าบนเว็บไซต์ โดยที่ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการขนส่ง

ทั้งนี้ ทางเพจได้คัดเลือกร้านค้าในต่างประเทศที่เชื่อถือได้ และทางเพจรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าทุกออเดอร์ หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากผู้ขายในต่างประเทศไม่จัดส่งให้ ทางเพจยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนที่จ่ายไป

ผู้ขายในต่างประเทศใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้าประมาณ 2-5 วัน และดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าโดยตรง โดยใช้ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 20-30 วัน ลูกค้าจะได้รับการแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าทางอีเมล์

การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ทางศุลกากรมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 1,500 บาท (ซึ่งอาจเรียกเก็บ หรือไม่เรียกเก็บภาษีนำเข้า แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงที่ลูกค้าต้องชำระให้กับทางศุลกากร เวลารับสินค้าที่ไปรษณีย์


Sorry, there are no products in this collection